Aan welke kwaliteitseisen moet een nieuwe mestsilo/mestbassin te voldoen?

Kwaliteitseisen mestsilo BRL 2342 Activiteitenbesluit.

Bovengrondse mestbassins/mestsilo's, opgericht na 1 januari 2013 moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. De inrichtinghouder moet die laten aanleggen en uitvoeren volgens BRL 2342 (artikel 3.68 Activiteitenregeling). Dat geldt ook voor de afdekking van de mestopslag. Met de kwaliteitsverklaring, die de inrichtinghouder van de leverancier krijgt, kan hij aantonen dat het mestbassin en de afdekking voldoen aan BRL 2342. Zonder een kwaliteitsverklaring/certificaat mag de mestopslag niet worden gebruikt.

Art. 3.68

 1. Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vierde lid zijn voorzien van een door de installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vierde lid, en welke referentieperiode mestbassins van toepassing is.

 2. Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

 3. Een mestbassin en de afdekking ervan worden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

 4. Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de afdekking ervan zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.

 5. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid zijn een mestbassin en een afdekking die zijn opgericht voor 1 januari 2013 uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins, het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

 6. Indien in de verklaring, bedoeld in het vijfde lid, geen referentieperiode mestbassins is vermeld, geldt gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende referentieperiode mestbassins:

  • 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;

  • 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;

  • 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;

  • 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of

  • 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.